Teade olemasoleva soojuse tootmisseadme asendamise kavatsusest.

AS Tartu Keskkatlamaja ostab oma hallatavasse Tartu linna soojusvõrku soojusenergiat kuni aastani 2022 kehtiva lepingu alusel. Soojuse tootjaks on AS Anne Soojus.

Tulenevalt Kaugkütteseaduse §141 nõuetest teatame AS Anne Soojus kavatsusest rekonstrueerida Tartu linnas aadressil Puiestee 2E asuv tipu- ja reservkatlamaja ning asendada olemasolevad katlad uue 15 MW veekatlaga.

Soojuse tootjatel on võimalus kuni 2.august 2017 kella 12:00-ni esitada kirjalik sooviavaldus 15 MW tootmisvõimsuse rajamiseks ja opereerimiseks asukohaga Puiestee 2e või selle lähikonda (toodetud soojus suunatakse Aru tn olemasolevasse soojustrassi).

Kirjalik sooviavaldus palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile mail@fortumtartu.ee või aadressile: AS Tartu Keskkatlamaja, Turu 18, 51014 Tartu.

Täiendav informatsioon:  Margus Raud,  margus@fortumtartu.ee, tel 516 6508.

Rekonstrueeritava katlamaja planeeritud kasutustingimused on järgmised:

 Sooviavaldusel palume teavitada alljärgnevast:

Käesolev teade ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise otsus tehakse vastavalt laekunud teabest.